امکانات و تجهیزات قطب بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی

 http://utcan.ut.ac.ir/fa/faculty/department/machinery/facility.aspx