اعضاء هسته مرکزی

 1. دکتر حجت احمدی

 2. دکتر اسداله اکرم

 3. دکتر محمود امید http://utcan.ut.ac.ir/member/omid.aspx

 4. دکتر علی جعفری

 5. دکتر علی رجبی‌پور http://utcan.ut.ac.ir/member/rajabipour.aspx

 6. دکتر محمدحسین عباسپور فرد http://abaspour.profcms.um.ac.ir

 7. دکتر رضا علیمردانی http://utcan.ut.ac.ir/member/alimardani.aspx

 8. دکتر علیرضا کیهانی http://utcan.ut.ac.ir/member/keyhani.aspx

 9. دکتر حسین مبلی

 10. دکتر سیدسعید محتسبی http://utcan.ut.ac.ir/member/mohtasebi.aspx

 

همکاران

 1. دکتر مرتضی آغباشلو http://utcan.ut.ac.ir/member/aghbashlo.aspx

 2. دکتر مجید خانعلی http://utcan.ut.ac.ir/member/khanali.aspx

 3. دکتر علی حاجی احمد http://utcan.ut.ac.ir/member/hajiahmad.aspx

 4. دکتر حسین موسی زاده http://utcan.ut.ac.ir/member/moosazadeh.aspx

 5. دکتر سلیمان حسین پور http://utcan.ut.ac.ir/member/hosseinpour.aspx