مدیریت قطب

مدیر قطب: دکتر شاهین رفیعی http://utcan.ut.ac.ir/member/rafiee.aspx

دبیر قطب: دکتر محمد شریفی http://utcan.ut.ac.ir/member/sharifi.aspx