مشخصات تماس با ما

آدرس

کرج، چهار راه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، ساختمان شماره ۲، طبقه ۲، دفتر قطب بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی، کدپستی ۳۱۵۸۷۷۷۸۷۱

+98 26 3280 1011

+98 26 3280 8138

+98 9013087319

coec@ut.ac.ir

فرم ارسال پیغام