مشخصات تماس با ما

آدرس

کرج، چهار راه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، ساختمان شماره ۲، طبقه ۲، دفتر قطب بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی، کدپستی ۳۱۵۸۷۷۷۸۷۱

+۹۸ ۲۶ ۳۲۸۰ ۱۰۱۱

+۹۸ ۲۶ ۳۲۸۰ ۸۱۳۸

+۹۸ ۹۰۱ ۳۰۸ ۷۳۱۹

coec@ut.ac.ir

فرم ارسال پیغام