دستاوردها

تأليف یا ترجمه کتب انگلیسی و فارسی

  1. Mousavi Avval, S. H. Rafiee, Sh., Keyhani, A. 2012. Chapter title: Energy Efficiency Analysis in Agricultural Productions: Parametric and Non-Parametric Approaches. “Energy Efficiency", ISBN 979-953-307-722-1, InTech, Croatia.

  2. محمد حسین عباسپورفرد، محمد علی ابراهیمی نیک، مهدی خجسته پور. 1390. انرژی زیستی برای محیط زیست پاکتر. دانشگاه فردوسی مشهد ( ترجمه).

رساله ها و پايان تدوين شده مرتبط با برنامه قطب

-

مقالات چاپ شده

-