• Optimization of Energy Consumption in Agricultural Mechanization

About

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به عرضه بیشتر غذا برای جمعیت در حال افزایش و تهیه مواد مغذی کافی و مناسب به شدت انرژی بر شده و توجه به منابع انرژی فسیلی محدود و اثر مصرف این نوع انرژی ها بر سلامتی انسان و محیط زیست لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است.

قطب بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1390 در گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران تأسیس گردید. این قطب با هدف ارتقاء و بهبود کارآیي مصرف انرژي در بخش کشاورزی و به ویژه مکانیزاسیون کشاورزی تشکيل گرديده است وظيفه خود مي داند تا با تمام توان در راستاي تحقق موضوع فعاليت خود گام برداشته و جهت رسيدن به اهداف مورد نظر و اجراي آن تمامي تلاش خود را به کار ببندد.